Focali

Sektioner
Scenarios for parklands in Burkina Faso - a report from a workshop for identifying research needs

Scenarios for parklands in Burkina Faso - a report from a workshop for identifying research needs

Focali Report 2012:01 av Gert Nyberg, Lisa Westholm och Maria Ölund

I Focali rapporten presenteras resultaten från workshopen “The future of parklands” som hölls i Ouagadougou, Burkina Faso den 17-20 oktober 2011. Workshopen samlade forskare från Burkina Faso och Sverige. Syftet var att diskutera möjliga scenarier för det integrerade jord-och skogsbruks systemet ”parkland” och utifrån dessa scenarier identifiera forskningsbehov.

Diskussionerna på seminariet utvecklade fyra olika schematiska scenarier. Syftet med de fyra scenarier var att presentera potentiella scenarier för att stimulera nya tankar och idéer om framtida utmaningar, kunskapsluckor och forskningsfrågor. Eftersom forskning rörande livsmedelsproduktion måste ha ett långsiktigt perspektiv valdes tidshorisont på 40 år (2050) för scenarierna.

De fyra konstruerade scenariona blev:

1. Business as usual

2. Foreign/corporate agriculture and land grab

3. Mixed systems

4. Parklands prevail

Flera av scenarierna förutspår en övergång från småskaligt jordbruk till större skalor för jordbruksproduktion. Detta kan ha miljömässiga såväl som socio-ekonomiska konsekvenser. På nationell nivå kommer omfattningen och storleken på denna förändrings process bero till stor del på hur policy och regelverk utformas och implementeras.

Syftet med workshopen var att identifiera kritiska forskningsfrågor. Diskussionerna på workshopen handlade därför om hur forskning kan möjliggöra förverkligandet av den möjliga positiva utveckling som förutspåddes eller hjälpa till att undvika negativa scenarion. Baserat på de konstruerade scenarierna för ”parklands” i Burkina Faso, som beskrivs i rapporten, identifierades därmed fyra forskningsområden som avgörande för framtida livsmedelsförsörjning och minskad fattigdom i Burkina Faso.

Rapporten kan laddas ner här

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: