Focali

Sektioner
Om Focali

Om Focali

Skogsresurser och skogsrelaterade initiativ spelar en central roll i klimat- och fattigdomsproblematiken, både för reducering av utsläpp av växthusgaser (mitigation) och för anpassning till konsekvenserna av växthuseffekten (adaptation). Syftet med forskarnätverket Focali är att bidra till att Sida och andra svenska myndigheter har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål. Focali verkar också för att öka flödet av relevant information mellan forskare, näringsliv, myndigheter samt det civila samhället.

Focali är ett forskarnätverk där flera svenska universitet och institutioner finns representerade  (se vidare Vilka är vi?).

Focali har ett sekretariat som är placerat vid Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV).

Bakgrund

Den globala avskogningen, som huvudsakligen sker i tropikerna, bidrar med ca 12 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Efter 2012 kommer fler skogliga aktiviteter att inrymmas i de internationella finansieringsmekanismerna än i dagens regelverk (Kyotoprotokollet). Ett felaktigt utformat regelverk riskerar att ge effekter där klimatpolitiken och globala och nationella ansträngningar för fattigdomsbekämpning allvarligt motverkar varandra. Därför behövs en samlad kraftansträngning där all kunskap inom detta område utnyttjas samt ny kunskap utvecklas.

Mål

Utvecklingsmål

Bidra till att skapa förutsättningar för att stödja utvecklingsländer att själva utveckla, besluta om och använda skogliga bio-energistrategier i sitt klimatarbete.

Projektmål

Bidra till att Sida och andra svenska myndigheter/näringsliv/civila organisationer har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat och fattigdomsmål.

Delmål:

A. Ta fram ny kunskap och/eller syntetisera existerande forskning.

B. Fungera som länk och öka gränssnittet mellan svenska myndigheter, näringsliv, det civila samhället och akademiker, och därigenom bidra till att bättre utnyttja den svenska resursbasen inom området ”Skog-klimat”.

 

Focali har sedan 2009 arbetat inom tre områden (studier) för analys.

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: